The Board of the Union for the term 2017-2019:

Anastasia Pilottou - President

Athena Kaiafa Karavali - Vice-president

Manolis Tyrakis  - Secretary

Simoni Makri - Treasurer

Theodora Finopoulou - Advisor on Further Training and Research