Η Ένωση 

Η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων είναι επαγγελματικό, δεοντολογικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο.

Οι κύριοι σκοποί ίδρυσης του επαγγελματικού αυτού Σωματείου είναι:

α) Η δημιουργία επαγγελματικής υποδομής στον τομέα της Μετάφρασης ή/και της Διερμηνείας στην Κύπρο.

β) Η αναγνώριση από το Κράτος, με οποιοδήποτε τρόπο, των Μεταφραστών ή/και των Διερμηνέων ως επαγγελματιών με ξεχωριστή κατάρτιση και η κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

γ) Η συνεχής επιμόρφωση των Μεταφραστών ή/και Διερμηνέων.

δ) Η επαγγελματική και δεοντολογική συμπεριφορά εκ μέρους των Μελών της ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ έναντι συναδέλφων και πελατών δυνάμει του Κώδικα Δεοντολογίας και του Εσωτερικού Κανονισμού της.

ε) Η προστασία των συμφερόντων των Μελών Μεταφραστών ή/και Διερμηνέων.

 

The Pancyprian Union of Graduate Translators and Interpreters – PANCYUTI is not involved in the professional activities of its Members. Members’ qualifications related only to their Translation and Interpreting education are stated on this professional website.

 

Η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων – ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ δεν υπεισέρχεται στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών της. Σε αυτή την επαγγελματική ιστοσελίδα καταδεικνύονται τα προσόντα των Μελών που έχουν σχέση μόνο με την κατάρτισή τους στην επιστήμη της Μετάφρασης / Διερμηνείας.

 

PANUTI | Pancyprian Union of Graduate Translators and Interpreters

ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ|Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών & Διερμηνέων

 

pancyuti@gmail.com

 

Join us on:

 

  • Facebook Classic

© 2017 PANCYUTI