Η Ένωση 

Η Παγκύπρια Ένωση Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων είναι επαγγελματικό, δεοντολογικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο.

Οι κύριοι σκοποί ίδρυσης του επαγγελματικού αυτού Σωματείου είναι:

α) Η δημιουργία επαγγελματικής υποδομής στον τομέα της Μετάφρασης ή/και της Διερμηνείας στην Κύπρο.

β) Η αναγνώριση από το Κράτος, με οποιοδήποτε τρόπο, των Μεταφραστών ή/και των Διερμηνέων ως επαγγελματιών με ξεχωριστή κατάρτιση και η κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

γ) Η συνεχής επιμόρφωση των Μεταφραστών ή/και Διερμηνέων.

δ) Η επαγγελματική και δεοντολογική συμπεριφορά εκ μέρους των Μελών της ΠΕΠΤΥΜΕΔΙ έναντι συναδέλφων και πελατών δυνάμει του Κώδικα Δεοντολογίας και του Εσωτερικού Κανονισμού της.

ε) Η προστασία των συμφερόντων των Μελών Μεταφραστών ή/και Διερμηνέων.